Skip to content

Artykuły i książki naukowe

 • Marek Matejun, Bożena Matusiak, Izabela Różańska-Bińczyk (2024). Employee Readiness for GHRM and Its Individual Antecedents: Instrumental and Change-Based Approach [w] Sustainability, 16(11), 4776, https://www.mdpi.com/2071-1050/16/11/4776
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Izabela Różańska‐Bińczyk, Marzena Syper‐Jędrzejak, M. (2024). Human resource management: A link between sustainable development and sustainable lifestyles. Traditional and systematic review [w:] Sustainable Development.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.2990

 

Izabela Różańska-Bińczyk, Promocja zdrowego stylu życia pracowników jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju , [w:] I. Mendryk (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej, Difin, Warszawa 2021, s. 540-553. https://ksiegarnia.difin.pl/zapowiedzi/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-nowej-przestrzeni-fizycznej-i-spolecznej

 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, 2019, nr 1 (51), s. 109-118.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Menedżer publiczny i jego rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wy- branych jednostkach samorządu terytorialnego, „e-mentor”, 2017, nr 4 (71), s. 45-49, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/71/id/1314
 • Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk, Atrakcyjność fizyczna i wygląd jako aspekty różnorodności pracowników, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 39-50.
 • Anna Krasnova, Izabela Różańska-Bińczyk, Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO” (2080-4881), 2017, nr 48/2, s. 185-195, https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/364/article/8029/
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Współczesne trendy w pozyskiwaniu pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 2/3, s. 207-216, http://piz.san.edu.pl/docs/PiZ_XVIII_z_2_cz_III.pdf
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Effective Evaluation Interview – examples of good practice in the selected Local Government Units, [w:] (red.), Human Potential Development, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 210-220.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Przykład dobrych praktyk oceniania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr 429, s. 186-196.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Michał Nowicki, Stymulowanie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim – analiza wybranych inicjatyw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016, vol. XVII, nr 2 część 2, s. 113-139.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Innowacyjne zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Wydawnictwo Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016, s. 273-282.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, „MARKETING I RYNEK” (1231-7853), 2016, nr 3, s. 794-803.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Kierunki zmian w obszarze pozyskiwania pracowników w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 200-214.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Paweł Łuczak, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, vol. 4, nr 1/XVI, s. 287-299.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Implementacja dobrych praktyk biznesowych w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] K. Kapuścińska, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem-aspekty poznawcze, Politechnika Łódzka, Łódź 2015, s. 219-229.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Michał Nowicki, Kształtowanie nowoczesnego kapitału ludzkiego a rola strategii rozwoju województwa, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka”, 2014, nr 57, s. 77-93.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” , 2014, nr 350, s. 336-347.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Wpływ kultury organizacyjnej na motywację pracowników na przykładzie firm międzynarodowych, [w:] A. Adamik, M. Nowicki (red.), Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 138-149.
 • Adam Wojsa, Izabela Różańska-Bińczyk, Ocena efektywności szkoleń wśród osób realizujących projekty inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Politechnika Łódzka”, 2013, vol. 1148, nr 53, s. 209-218.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Outplacement jako narzędzie wsparcia pracowników organizacji, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2013, nr 11, s. 203-219.
 • Izabela Różańska-Bińczyk, Adam Wojsa, Charakterystyka i znaczenie ryzyka w sektorze nieruchomości komercyjnych, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2012, vol. 7, nr 7, s. 103-116.