Podsumowanie Konferencji Naukowej 

“Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju” pod patronatem JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 01 marca 2022 r. w formule on-line odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uczelnie wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”.

Jej celem było przedstawienie działań i najlepszych praktyk organizacyjnych oraz wyników badań naukowych podejmowanych na uczelniach wyższych w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.

Uroczystego przywitania Gości i otwarcia Konferencji dokonali:

 • Dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ – Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prof. UŁ – Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem,
 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ – kierownik Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Sesję plenarną poświęcono prezentacji dobrych praktyk i wymianie doświadczeń w zakresie aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanej na uczelniach wyższych. W jej trakcie swoje osiągnięcia w zakresie zrównoważonych działań gospodarczych, społecznych i proekologicznych zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Następnie, w poszczególnych sesjach tematycznych, przedstawiano wyniki prac badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju, prowadzonych przez pracowników polskich ośrodków szkolnictwa wyższego. W ich trakcie omówiono wybrane narzędzia transformacji społeczności akademickiej oraz procesów funkcjonowania uczelni w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano także przykłady projektów uczelnianych oraz praktycznych efektów prac naukowo-badawczych przyczyniających się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zwrócono ponadto uwagę na ekonomiczno-finansowe oraz społeczne aspekty i wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju. W trakcie spotkania zorganizowano też sesję warsztatową pt. „Technologie cyfrowe w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i aktywności obywatelskiej” przygotowaną w ramach projektu ERASMUS+.

Prezentacje w ramach sesji uzupełniane były dyskusjami uczestników, w których poruszano wiele ważnych tematów i perspektywicznych propozycji zwiększania aktywności społeczności akademickiej na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W efekcie konferencja przyczyniła się istotnie do integracji środowiska uczelnianego, wymiany poglądów, deklaracji współpracy i podejmowania działań w zakresie projektów badawczych oraz przygotowywania publikacji naukowych. Była też znakomitą okazją do szerszej dyskusji na temat aktualnej i perspektywicznej roli uczelni wyższych i badań naukowych w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

Idea zrównoważonego rozwoju jest strategią równoczesnego rozpoznawania
i rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych mających na celu zapewnienie działań na rzecz zrównoważonej przyszłości naszej planety oraz na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń w wymienionych wyżej obszarach. 

Za jedno z najistotniejszych efektów Konferencji można uznać wspólne stanowisko prelegentów i uczestników Konferencji do podjęcia działań odnoszących się głównie do trzeciego filaru zrównoważonego rozwoju, czyli działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Oznacza to budowanie uczelni świadomie dbających o środowisko poprzez m.in. podniesienie świadomości ekologicznej pracowników, studentów i otoczenia Uczelni, kształtowanie postaw proekologicznych oraz podejmowania działań odnoszących do tworzenia zielonych miejsc pracy. Uniwersytet Łódzki potwierdził, że podejmuje się realizacji wytycznych przyjętych w strategii UŁ dotyczących upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju, edukacji i wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku.

Do efektów konferencji można zaliczyć:

 • zaprezentowanie praktycznych przykładów działań podejmowanych na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju na uczelniach wyższych,
 • nawiązanie współpracy między naukowcami oraz jednostkami organizacyjnymi powołanymi na uczelniach wyższych do działalności w obszarze promocji i wdrażania zrównoważonych rozwiązań w społeczności akademickiej,
 • przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także inspirację do podejmowania nowych tematów badawczych, przygotowywania publikacji naukowych oraz aplikowania o granty i projektu naukowo-badawcze,
 • deklarację w sprawie powołania sieci współpracy jednostek organizacyjnych uczelni wyższych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • chęć kontynuacji wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do działania w ramach cyklicznych spotkań uczestników konferencji.

W tym niezwykle trudnym momencie, podczas konferencji jej uczestnicy i organizatorzy okazali wsparcie, zrozumienie i empatię solidaryzując się z narodem ukraińskim.

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie konferencją, inspirujące referaty i wypowiedzi oraz za niezwykłą atmosferę integracji środowiska naukowego wokół problematyki zrównoważonego rozwoju.

 

Podsumowanie konferencji:

 • organizator konferencji: Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • gospodarz konferencji: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ: dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ,
 • patronat honorowy: Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska,
 • komitet organizacyjny: dr hab. Bożena Ewa Matusiak (kierownik Centrum), Prof. UŁ, dr hab. Marek Matejun, Prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk,
 • 152 zarejestrowanych uczestników Konferencji. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 196 osób,
 • 35 prezentacji,
 • sesja plenarna,
 • 6 sesji tematycznych pt.: (1) W stronę zrównoważonego rozwoju społeczności akademickiej, (2) Ekonomiczno-finansowe aspekty badań w obszarze zrównoważonego rozwoju, (3) Nauka na rzecz praktyki gospodarczej w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju, (4) Projekty akademickie w obszarze zrównoważonego rozwoju, (5) Wyzwania zrównoważonego rozwoju w procesach funkcjonowania uczelni, (6) Społeczne wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju,
 • sesja warsztatowa pt. „Technologie cyfrowe w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i aktywności obywatelskiej” zorganizowana w ramach projektu ERASMUS+.

Zarejestrowani uczestnicy konferencji reprezentowali 37 uczelni z 21 miast Polski:

 1. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Akademia Leona Koźmińskiego
 4. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 5. Collegium Civitas
 6. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 7. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 8. Politechnika Białostocka
 9. Politechnika Gdańska
 10. Politechnika Lubelska
 11. Politechnika Łódzka
 12. Politechnika Opolska
 13. Politechnika Poznańska
 14. Politechnika Rzeszowska
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 18. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 19. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 20. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 21. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 22. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 23. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 24. Uniwersytet Gdański
 25. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 26. Uniwersytet Jagielloński
 27. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 28. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 29. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 30. Uniwersytet Łódzki
 31. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 32. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 33. Uniwersytet Morski w Gdyni
 34. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 35. Uniwersytet Szczeciński
 36. Uniwersytet Warszawski
 37. Uniwersytet Zielonogórski

Pełny tekst sprawozdania można przejrzeć na stronie Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju: http://green.wz.uni.lodz.pl/?p=1035