Skip to content

Projekty

Projekt badawczy pt. „Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi a wyniki środowiskowe przedsiębiorstw: Analiza mediacji w podejściu wielopoziomowym”, grant badawczy Narodowego Centrum Nauki „OPUS-24.” Projekt realizowany jest w latach 2024-2027.

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego modelu mediatorów pośredniczących w oddziaływaniu zielonego zarządzania zasobami ludzkimi na wyniki środowiskowe na określonych poziomach: indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym (IZOM) oraz jego operacjonalizacja i weryfikacja empiryczna na podstawie badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych na próbie firm z wybranych krajów UE.

Zespół badawczy:

– dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ (kierownik), Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, UŁ.

dr Izabela Różańska-Bińczyk (wykonawca), Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, UŁ.

dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ (wykonawca), Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, UŁ.

Realizacja projektu będzie miała znaczący wpływ na rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu poprzez opracowanie i weryfikację zintegrowanego modelu czynników, które determinują skuteczność praktyk GHRM w zarządzaniu wynikami środowiskowymi na określonych poziomach: indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i międzyorganizacyjnym. Pozwoli to na wzbogacenie m.in. teorii zrównoważonego HRM, ram podejścia zasobowego, zachowań ekologicznych w organizacjach, a także koncepcji zielonej przedsiębiorczości i zielonych okazji. Realizacja projektu będzie miała również duże znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, szczególnie w zakresie celów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, regionów, krajów i świata.

Projekt badawczy „Dobre praktyki zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w przedsiębiorstwach: doświadczenia międzynarodowe”, grant badawczy UŁ „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.” Projekt jest realizowany w latach 2021-2024 – kierownik ( od 2021 r.).

Projekt opiera się na współpracy międzyinstytucjonalną Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Jest realizowany poprzez synergiczne połączenie interdyscyplinarnych kompetencji członków w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (zarządzanie zasobami ludzkimi, zrównoważony rozwój i zarządzanie wynikami organizacji) oraz dyscypliny inżynieria produkcji (inżynieria mechaniczna) w zakresie ilościowego podejścia do oceny wyników środowiskowych przedsiębiorstw.

Zespół badawczy:

dr Izabela Różańska-Bińczyk, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, UŁ

dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, UŁ

dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, UŁ

dr hab. inż. Andrzej Marcinkowski z  Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ

Celem naukowym jest rozpoznanie, zebranie i zaprezentowanie dobrych praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) pozwalających na poprawę wyników środowiskowych przedsiębiorstw.

Celami szczegółowymi są:

  • Cel teoretyczny: przedstawienie koncepcji GHRM w kontekście nauk o zarządzaniu ze wskazaniem wniosków dla rozpoznawania dobrych praktyk w jej stosowaniu.
  • Cel empiryczny: zebranie doświadczeń w zakresie wdrażania praktyk GHRM w firmach zagranicznych.
  • Cel praktyczny: sformułowanie rekomendacji w zakresie wdrażania dobrych praktyk GHRM w firmach w Polsce.

Projekt badawczy „Ocena gotowości pracowników do stosowania praktyk GHRM w organizacji.” Projekt jest realizowany w latach 2021-2023.

Zespół badawczy:

dr Izabela Różańska-Bińczyk, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania, UŁ.

dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, UŁ.

dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, UŁ.

Projekt badawczy „Praktyki green HRM a wielopoziomowe zarządzanie wynikami organizacji” – kierownik (od 2019 r.)

Zespół badawczy z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego:

 – dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, Katedra Informatyki

dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

 – dr Izabela Różańska-Bińczyk, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi – kierownik

Badania w projekcie dotyczyły podstaw koncepcyjnych, zakresu i efektów wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi w teorii nauk o zarządzaniu i praktyce gospodarczej. Szczególna uwaga zwrócona została na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju jako środowiska implementacji praktyk GHRM, a także na rolę tych działań w kształtowaniu wyników środowiskowych współczesnych przedsiębiorstw. Również na: identyfikację i ocenę czynników kształtujących skuteczność implementacji praktyk GHRM oraz zagrożenia wynikające z wykorzystania praktyk GHRM.