Skip to content

Konferencje naukowe

W ramach XIV Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2021 wraz z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ i dr hab. Markiem Matejunem, prof. UŁ reprezentowaliśmy Wydział Zarządzania UŁ i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi jako prelegenci w sesji panelowej: „Łódzki biznes w drodze do światowych rynków”. W roli rozmówców towarzyszył nam p. Karol Jakubaszek z Banku Gospodarstwa Krajowego, a moderatorem spotkania był p. Paweł Marczak z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i ciekawą dyskusję w tym inspirującym wydarzeniu!

W ramach panelu rozmawialiśmy o wyzwaniach dla współczesnego biznesu w postaci coraz bardziej zaawansowanych procesów globalizacyjnych i internacjonalizacji przedsiębiorstw, zaprezentowaliśmy też z jakich programów, funduszy i źródeł wsparcia mogą korzystać polskie firmy w rozwoju aktywności na rynkach międzynarodowych.  Szczególna uwaga została zwrócona na najważniejsze globalne trendy wpływające na charakter i zakres internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także na rozwiązania w zakresie implementacji działań w obszarze zrównoważonego rozwoju do praktyki gospodarczej. Uwagę poświęcono także najważniejszym wyzwaniom (społecznym, politycznym, kulturowym czy prawnym), przed którymi stają polskie firmy internacjonalizujące swoją działalność. Zostały przedstawione również przykłady liderów i dobrych wzorców przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, które odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej.

Panel Łódzki biznes na drodze do światowych rynków został opublikowany na kanale YouTube Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: https://www.youtube.com/watch?v=pgpgztM69fY 

XI Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi pt. „Tożsamość ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej” organizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Udział w roli prelegentki w sesji pt. „Zarządzanie kapitałem ludzkim – wybrane problemy.” Prowadząca sesję: prof. nadzw. UEW dr hab. Marzena Stor. Wystąpienie nt. „Promocja zdrowego stylu życia pracowników jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju.”

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Szkoła Letnia Zarządzania” pt. „Wyzwania zarządzania. Społeczne – Technologiczne – Globalne”
konferencja Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Instytutu Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Warszawa, 07-09.06.2021 r.

Tematem konferencji były wyzwania zarządzania, które mogą być rozumiane dwojako. Z jednej strony są to wyzwania stojące przed współczesnymi organizacjami, a z drugiej strony wyzwania stojące przed całą dyscypliną nauk o zarządzaniu i jakości.

 

Wraz ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Personalni, którego jestem opiekunem zorganizowaliśmy I Konferencję Naukową pt. „Pokolenie Z na łódzkim rynku pracy.

W konferencji wzięli udział jako prelegenci menedżerowie z następujących firm: MS POS, Agile Polska, HRP Polska, Fast IT, Barry Callebaut, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Hitachi, LSI Software oraz studenci z SKN Personalni, którzy przedstawili wyniki badań własnych.

Celem seminarium było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat ekonomicznych, menedżerskich, finansowych i społecznych wyzwań wynikających z implementacji koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. Koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu jest zinstytucjonalizowaną reakcją na tę zieloną rewolucję, próbą przyspieszenia i ukierunkowania jej przebiegu. Wymaga tego dramatycznie pogarszająca się jakość środowiska, w którym żyjemy. Przekształcenie wyzwań związanych z ochroną klimatu i środowiska przyrodniczego w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki wydaje się być najbardziej atrakcyjną opcją działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

W ramach dyskusji poruszone zostały następujące tematy:

 • rola nowych technologii i współdziałania we wdrażaniu Europejskiego Zielonego
  Ładu,
 • perspektywa finansowa UE w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu,
 • rozwój działań solidarnościowych i budowanie wspólnot lokalnych jako narzędzia
  kształtowania Europejskiego Zielonego Ładu,
 • bezpieczeństwo i systemy antykryzysowe w kontekście Europejskiego Zielonego
  Ładu,
 • rola współpracy, nauki, otwartej wymiany wiedzy i potencjału lokalnego we
  wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu,
 • nowe wyzwania dla organizacji gospodarczych, publicznych i pracowników
  wynikające z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu,
 • energetyka obywatelska, dywersyfikacja europejskich źródeł energii i zapewnienie
  bezpieczeństwa energetycznego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

Paneliści:

 • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
 • Zespół Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju WZ UŁ w składzie dr hab.
  Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk i dr hab. inż. Marek
  Matejun, prof. UŁ 
 • dr inż. Anna Dyląg
 • dr Ewa Kochańska
 • dr Emil Łężak
 • mgr Julia Majewska
 • mgr Marcin Podgórski
 • mgr Michał Tratkowski

 

 

Podczas konferencji „EKOlogia w firmie i własnym ogródku”, zorganizowanej przez H2H Polska w dn. 17.03. 2021 r. temat EKOlogii przybliżyli  z różnych perspektyw prelegenci:

 • Marcin Podgórski – o rozwoju gospodarki cyrkularnej i pozyskiwaniu funduszy w przedsiębiorstwie na projekty ekologiczne
 • Ewelina Niedzielska – od czego możesz już dziś zacząć jako pojedyncza jednostka, aby być zdrowszym i generować mniej odpadów, czyli JAK rozważnie kupować
 • dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ; dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ; dr Izabela Różańska-Bińczyk – zaprezentowaliśmy referat “Jak być eko pracownikiem?”

Podczas wystąpienia promowaliśmy koncepcję zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, jak również przedstawiliśmy wstępne wyniki naszych najnowszych badań dotyczących oceny gotowości pracowników do stosowania praktyk Green HRM w przedsiębiorstwach.

Moderatorem dyskusji był mgr Robert Gondzia

Celem seminarium było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat głównych problemów ekonomicznych i społecznych warunkujących funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii. Swoje doświadczenia i poglądy na ten temat przedstawili przedstawiciele praktyki gospodarczej, świata akademickiego oraz administracji.  Dyskusja obejmowała między innymi następujące tematy:

 • Wyzwania pandemii COVID-19 dla branży logistycznej i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach pandemii.
 • Rozwój zrównoważony oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach pandemii COVID-19.
 • Wykorzystanie efektuacji w procesie przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym małych przedsiębiorstw.
 • Przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom pandemii w ramach instrumentu finansowego NextGenerationEU.
 • Ograniczenia aktywności gospodarczej wywołane skutkami pandemii.
 • Pandemia jako stymulator poszukiwania nowych rozwiązań w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi i społecznymi.
 • Prognozowanie zmian w funkcjonowaniu gospodarki po okresie pandemii.

Paneliści:

 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – ekonomistka, specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego; związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH), Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
 • dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki. Prowadzi badania w zakresie zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast, rozwoju smart grids i systemów inteligentnych, a także Green HRM;
 • dr Izabela Różańska-Bińczyk – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest praktykiem i badaczem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie green HRM, zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 • dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki. Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce. Specjalizuje się w zarządzaniu logistyką, nowoczesnych technologiach w logistyce, inteligentnej infrastrukturze, elektromobilności i pojazdach autonomicznych, a także w obszarze bezpieczeństwa w transporcie i ochronie zdrowia;
 • dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Prowadzi badania w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, innowacyjności, zarządzania strategicznego oraz green HRM;
 • dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości, w tym zastosowania efektuacji w procesie przedsiębiorczym, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz oceny przyczyn niepowodzeń gospodarczych;
 • dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Prezes Zarządu.
 • Mgr Robert Gondzia – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w kierunku Rachunkowość
  i Zarządzanie Finansami, HR & Project Manager, Event Manager, Trener. Zajmuje się projektami od kilkunastu lat, z sukcesem współtworzył, bądź realizował projekty z różnych obszarów, w tym HR, IT, PR, marketingu oraz inwestycyjne;
 • mgr Katarzyna Devavry – magister nauk politycznych (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, Katowice, Polska, SciencesPo, Paryż, Francja), doradca Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego, dyrektor biura poselskiego w Parlamencie Europejskim;
 • mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, aktywny od 25 lat
  na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020.

Co oznacza era Społeczeństwa 5.0? Czy zaawansowane techniki i nowe technologie sprzyjają realizacji celów zrównoważonego rozwoju? Jak komfortowa infrastruktura i inteligentne otoczenie wpływają na stan planety i dobrostan ludzi?

Do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania organizatorzy konferencji SDGLab Society 5.0 zorganizowanej przez Małopolską Strategię Rozwoju Regionalnego SA zaprosili naukowców, ekspertów oraz praktyków z kraju i zagranicy. Konferencja odbyła się 19.11.2020 r.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o robotyzacji społeczeństwa, gospodarce obiegu zamkniętego, green HRM, nowych trendach w zachowaniach społeczeństwa, czy prawach człowieka i konsumenta w erze nowych technologii.

Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ (Katedra Informatyki) , dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej) i dr Izabela Różańska-Bińczyk (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi) uczestniczyli w konferencji w roli prelegentów i zaprezentowali koncepcję Green Human Resources Management (GHRM).

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2020 to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. Na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez gospodarczych w kraju. Forum ma już ugruntowaną pozycję i stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych i średnich firm. Swobodna i przyjazna atmosfera sprzyja wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla wielu branż. Liczne grono biznesmenów stwarza doskonałą szansę na poszerzanie kontaktów i znalezienie potencjalnych klientów.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Dyskutowano o przedsiębiorczości, logistyce oraz transporcie. Dużo uwagi poświęcono nowym technologiom, pracom badawczym i  innowacjom. Debatowano nad ekonomią społeczną i ekspansją firm na rynki zagraniczne. Europejskie Forum Gospodarcze to otwarta dyskusja prowadzona przez fachowców zachęcających do włączania się, wyrażania spostrzeżeń i opinii. Spotkania są inspirujące i motywujące.

Zapraszam do obejrzenia relacji z pierwszego dnia EFG. Szczególnej uwadze polecam panel z udziałem mojego zespołu badawczego i praktyków z biznesu:

Panel „Praktyki GHRM we współczesnych przedsiębiorstwach”  poświęcony był prezentacji podstaw koncepcyjnych, zakresu i efektów wykorzystania praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (GHRM) w teorii nauk o zarządzaniu i praktyce gospodarczej.

Moderatorem i ekspertem panelu była:

 • dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania, UŁ

Prelegenci z Wydziału Zarządzania UŁ:

 • dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, WZ, UŁ
 • dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ, Katedra Informatyki, WZ, UŁ
 • dr Izabela Różańska-Bińczyk, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, WZ, UŁ

Prelegenci zaprezentowali wybrane wyniki badań własnych w tym obszarze w ramach realizowanego na Wydziale Zarządzania UŁ, projektu badawczego: „Determinanty skuteczności praktyk green HRM w zarządzaniu wynikami środowiskowymi przedsiębiorstw.

Eksperci reprezentujący sferę gospodarczą:

 • Piotr Trojanowski, prezes Zarządu Dankan sp. z o.o.
 • Michał Jarosz, kierownik ds. pokoi, DoubleTree by Hilton
 • dr inż. Anna Dyląg, zewnętrzny ekspert Komisji Europejskiej, prezes ABC ENERGIA sp. z o.o.

Eksperci przedstawili praktyczne przykłady stosowania praktyk GHRM w ich firmach.

Pani dr inż. Anna Dyląg, która jest Zewnętrznym Ekspertem Komisji Europejskiej i Climate Kic w zakresie odnawialnych źródeł energii i zarządzania energią; wiceprezes zarządu Fundacji Czyste Powietrze oraz Członek Rady Fundacji Ambitna Polska wypowiedziała się na temat przyszłości stosowania praktyk GHRM, a także stanowiska UE w tej sprawie.

15-16 Dec 2020, subject: Green HRM Practices in Transition Economy: Empirical Evidence from Poland.

Speakers:

– Assoc. Prof. Marek Matejun Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Industrial Policy;

– Dr. Izabela Rozanska-Binczyk, Department of Human Resources Management;

– Assoc. Prof. Bozena Ewa Matusiak, Department of Computer Science, Faculty of Management, University of Lodz, Poland.

Wygłoszony inauguracyjny wykład plenarny ( Keynote Plenary Speech) pt. „Green HRM Practices in transition economy: Empirical evidences from Poland” wraz z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ i dr hab. Markiem Matejunem, prof. UŁ