Skip to content

Konferencje naukowe

17 marca 2032 r. w formule on-line odbyła się VII International Scientific Conference Prospects for the Development of Entrepreneurship from a Global Perspective. 

Conference organizers:
Faculty of Management at the University of Lodz Department of Entrepreneurship and Industrial Policy and
Entrepreneurship Center of the Faculty of Management of the University of Lodz. 
In association with:
Ege University, Turkey
Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
PI „M. I. Dolishni Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

Moja rola w Konferencji:

 • Prezentacja referatu „Kształtowanie zrównoważonego stylu życia wyzwaniem dla przedsiębiorcy-pracodawcy” wraz  z dr hab. Katarzyną Wojtaszczyk, Prof. UŁ oraz dr Marzeną Syper-Jędrzejak. Sesja:  Menedżerskie wyzwania współczesnych przedsiębiorców.
 • Prezentacja referatu „Green intrapreneurship and environmental performance of modern enterprises: Survey results and recommendations” wraz z dr hab. Markiem Matejunem, prof. UŁ. Sesja: Entrepreneurial leadership in modern organizations.

W dniu 01 marca 2022 r. w formule on-line odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Uczelni e wyższe wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju”.

Moja rola w Konferencji:

 • Udział w Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w Komitecie Organizacyjnym konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie MS Teams
 • Prezentacja referatu „Ocena gotowości pracowników do stosowania praktyk GHRM w organizacji” we współpracy z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, Prof. UŁ oraz dr hab. inż. Markiem Matejunem, Prof. UŁ
 • Współprowadzenie sesji nr 1 pt. „W stronę zrównoważonego
  rozwoju społeczności akademickiej ” we współpracy z dr hab. Izabelą Sówką, Prof. PW  z Politechniki Wrocławskiej

Celem konferencji było przedstawienie działań i najlepszych praktyk organizacyjnych oraz wyników badań naukowych podejmowanych na uczelniach wyższych w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Konferencja została zorganizowana przez Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęła JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.

Uroczystego przywitania Gości i otwarcia Konferencji dokonali:

 • Dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ – Dziekan Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prof. UŁ – Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem,
 • Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, Prof. UŁ – kierownik Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Sesję plenarną poświęcono prezentacji dobrych praktyk i wymianie doświadczeń w zakresie aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowanej na uczelniach wyższych. W jej trakcie swoje osiągnięcia w zakresie zrównoważonych działań gospodarczych, społecznych i proekologicznych zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Następnie, w poszczególnych sesjach tematycznych, przedstawiano wyniki prac badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju, prowadzonych przez pracowników polskich ośrodków szkolnictwa wyższego. W ich trakcie omówiono wybrane narzędzia transformacji społeczności akademickiej oraz procesów funkcjonowania uczelni w kierunku zrównoważonego rozwoju. Zaprezentowano także przykłady projektów uczelnianych oraz praktycznych efektów prac naukowo-badawczych przyczyniających się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Zwrócono ponadto uwagę na ekonomiczno-finansowe oraz społeczne aspekty i wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju. W trakcie spotkania zorganizowano też sesję warsztatową pt. „Technologie cyfrowe w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i aktywności obywatelskiej” przygotowaną w ramach projektu ERASMUS+.

Prezentacje w ramach sesji uzupełniane były dyskusjami uczestników, w których poruszano wiele ważnych tematów i perspektywicznych propozycji zwiększania aktywności społeczności akademickiej na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W efekcie konferencja przyczyniła się istotnie do integracji środowiska uczelnianego, wymiany poglądów, deklaracji współpracy i podejmowania działań w zakresie projektów badawczych oraz przygotowywania publikacji naukowych. Była też znakomitą okazją do szerszej dyskusji na temat aktualnej i perspektywicznej roli uczelni wyższych i badań naukowych w kształtowaniu zrównoważonej przyszłości.

Idea zrównoważonego rozwoju jest strategią równoczesnego rozpoznawania
i rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych mających na celu zapewnienie działań na rzecz zrównoważonej przyszłości naszej planety oraz na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń w wymienionych wyżej obszarach. 

Za jedno z najistotniejszych efektów Konferencji można uznać wspólne stanowisko prelegentów i uczestników Konferencji do podjęcia działań odnoszących się głównie do trzeciego filaru zrównoważonego rozwoju, czyli działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. Oznacza to budowanie uczelni świadomie dbających o środowisko poprzez m.in. podniesienie świadomości ekologicznej pracowników, studentów i otoczenia Uczelni, kształtowanie postaw proekologicznych oraz podejmowania działań odnoszących do tworzenia zielonych miejsc pracy. Uniwersytet Łódzki potwierdził, że podejmuje się realizacji wytycznych przyjętych w strategii UŁ dotyczących upowszechniania idei zrównoważonego rozwoju, edukacji i wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku.

Do efektów konferencji można zaliczyć:

 • zaprezentowanie praktycznych przykładów działań podejmowanych na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju na uczelniach wyższych,
 • nawiązanie współpracy między naukowcami oraz jednostkami organizacyjnymi powołanymi na uczelniach wyższych do działalności w obszarze promocji i wdrażania zrównoważonych rozwiązań w społeczności akademickiej,
 • przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych w obszarze zrównoważonego rozwoju, a także inspirację do podejmowania nowych tematów badawczych, przygotowywania publikacji naukowych oraz aplikowania o granty i projektu naukowo-badawcze,
 • deklarację w sprawie powołania sieci współpracy jednostek organizacyjnych uczelni wyższych działających na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • chęć kontynuacji wymiany wiedzy, doświadczeń i inspiracji do działania w ramach cyklicznych spotkań uczestników konferencji.

W tym niezwykle trudnym momencie, podczas konferencji jej uczestnicy i organizatorzy okazali wsparcie, zrozumienie i empatię solidaryzując się z narodem ukraińskim.

Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie konferencją, inspirujące referaty i wypowiedzi oraz za niezwykłą atmosferę integracji środowiska naukowego wokół problematyki zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie konferencji:

 • organizator konferencji: Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju działające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • gospodarz konferencji: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ: dr hab. Tomasz Czapla, Prof. UŁ,
 • patronat honorowy: Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Pani Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska,
 • komitet organizacyjny: dr hab. Bożena Ewa Matusiak (kierownik Centrum), Prof. UŁ, dr hab. Marek Matejun, Prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk,
 • 152 zarejestrowanych uczestników Konferencji. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 196 osób,
 • 35 prezentacji,
 • sesja plenarna,
 • 6 sesji tematycznych pt.: (1) W stronę zrównoważonego rozwoju społeczności akademickiej, (2) Ekonomiczno-finansowe aspekty badań w obszarze zrównoważonego rozwoju, (3) Nauka na rzecz praktyki gospodarczej w kontekście realizacji celów zrównoważonego rozwoju, (4) Projekty akademickie w obszarze zrównoważonego rozwoju, (5) Wyzwania zrównoważonego rozwoju w procesach funkcjonowania uczelni, (6) Społeczne wyzwania badań w obszarze zrównoważonego rozwoju,
 • sesja warsztatowa pt. „Technologie cyfrowe w edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i aktywności obywatelskiej” zorganizowana w ramach projektu ERASMUS+.

Zarejestrowani uczestnicy konferencji reprezentowali 37 uczelni z 21 miast Polski:

 1. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 2. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Akademia Leona Koźmińskiego
 4. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 5. Collegium Civitas
 6. Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 7. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 8. Politechnika Białostocka
 9. Politechnika Gdańska
 10. Politechnika Lubelska
 11. Politechnika Łódzka
 12. Politechnika Opolska
 13. Politechnika Poznańska
 14. Politechnika Rzeszowska
 15. Politechnika Warszawska
 16. Politechnika Wrocławska
 17. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 18. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 19. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 20. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 21. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 22. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 23. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 24. Uniwersytet Gdański
 25. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 26. Uniwersytet Jagielloński
 27. Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 28. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 29. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 30. Uniwersytet Łódzki
 31. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 32. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 33. Uniwersytet Morski w Gdyni
 34. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 35. Uniwersytet Szczeciński
 36. Uniwersytet Warszawski
 37. Uniwersytet Zielonogórski

Pełny tekst sprawozdania można przejrzeć na stronie Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju: http://green.wz.uni.lodz.pl/?p=1031

XI Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi pt. „Tożsamość ZZL w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej” organizowany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Moja rola w konferencji:

 • Udział w stacjonarnych obradach konferencji
 • Prezentacja referatu pt. „Promocja zdrowego stylu życia pracowników jako ważnego elementu zrównoważonego rozwoju” w sesji pt. „Zarządzanie kapitałem ludzkim – wybrane problemy.” Prowadząca sesję: prof. nadzw. UEW dr hab. Marzena Stor

Zapraszam do lektury monografii pokonferencyjnej „Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej” I. Mendryk (red.) będącą zbiorem artykułów prezentujących najnowsze wyniki prac badawczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
https://lnkd.in/gsn_Aqcc

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Szkoła Letnia Zarządzania” pt. „Wyzwania zarządzania. Społeczne – Technologiczne – Globalne”
Konferencja Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk PAN, Instytutu Zarządzania, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Zarządzania, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Warszawa, 07-09.06.2021 r.

 • XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Szkoła Letnia Zarządzania” pt. „Wyzwania zarządzania. Społeczne – Technologiczne – Globalne.” Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki Łódż -Warszawa, 07-09.06.2021

Moja rola w Konferencji:

 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie PINE
 • Wyniki badań wspólnych zaprezentował dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ, wystąpienie pt. „Wyzwania społeczne i technologiczne zarządzania z perspektywy koncepcji Green HRM.” 

Wraz ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Personalni, którego jestem opiekunem zorganizowaliśmy I Konferencję Naukową pt. „Pokolenie Z na łódzkim rynku pracy.

Moja rola w Konferencji:

 • Udział w Radzie Naukowej konferencji
 • Udział w Komitecie Organizacyjnym konferencji
 • Udział w obradach konferencji w formule zdalnej na platformie Zoom

W konferencji wzięli udział jako prelegenci menedżerowie z następujących firm: MS POS, Agile Polska, HRP Polska, Fast IT, Barry Callebaut, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Hitachi, LSI Software oraz studenci z SKN Personalni, którzy przedstawili wyniki badań własnych.

Celem seminarium było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat ekonomicznych, menedżerskich, finansowych i społecznych wyzwań wynikających z implementacji koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. Koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu jest zinstytucjonalizowaną reakcją na tę zieloną rewolucję, próbą przyspieszenia i ukierunkowania jej przebiegu. Wymaga tego dramatycznie pogarszająca się jakość środowiska, w którym żyjemy. Przekształcenie wyzwań związanych z ochroną klimatu i środowiska przyrodniczego w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki wydaje się być najbardziej atrakcyjną opcją działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

W ramach dyskusji poruszone zostały następujące tematy:

 • rola nowych technologii i współdziałania we wdrażaniu Europejskiego Zielonego
  Ładu,
 • perspektywa finansowa UE w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu,
 • rozwój działań solidarnościowych i budowanie wspólnot lokalnych jako narzędzia
  kształtowania Europejskiego Zielonego Ładu,
 • bezpieczeństwo i systemy antykryzysowe w kontekście Europejskiego Zielonego
  Ładu,
 • rola współpracy, nauki, otwartej wymiany wiedzy i potencjału lokalnego we
  wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu,
 • nowe wyzwania dla organizacji gospodarczych, publicznych i pracowników
  wynikające z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu,
 • energetyka obywatelska, dywersyfikacja europejskich źródeł energii i zapewnienie
  bezpieczeństwa energetycznego w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu

Paneliści:

 • dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
 • Zespół Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju WZ UŁ w składzie dr hab.
  Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ, dr Izabela Różańska-Bińczyk i dr hab. inż. Marek
  Matejun, prof. UŁ 
 • dr inż. Anna Dyląg
 • dr Ewa Kochańska
 • dr Emil Łężak
 • mgr Julia Majewska
 • mgr Marcin Podgórski
 • mgr Michał Tratkowski

 

 

Podczas konferencji „EKOlogia w firmie i własnym ogródku”, zorganizowanej przez H2H Polska w dn. 17.03. 2021 r. temat EKOlogii przybliżyli  z różnych perspektyw prelegenci:

 • Marcin Podgórski – o rozwoju gospodarki cyrkularnej i pozyskiwaniu funduszy w przedsiębiorstwie na projekty ekologiczne
 • Ewelina Niedzielska – od czego możesz już dziś zacząć jako pojedyncza jednostka, aby być zdrowszym i generować mniej odpadów, czyli JAK rozważnie kupować
 • dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ; dr hab. Marek Matejun, prof. UŁ; dr Izabela Różańska-Bińczyk – zaprezentowaliśmy referat “Jak być eko pracownikiem?”

Podczas wystąpienia promowaliśmy koncepcję zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, jak również przedstawiliśmy wstępne wyniki naszych najnowszych badań dotyczących oceny gotowości pracowników do stosowania praktyk Green HRM w przedsiębiorstwach.

Moderatorem dyskusji był mgr Robert Gondzia

Celem seminarium było stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat głównych problemów ekonomicznych i społecznych warunkujących funkcjonowanie gospodarki w warunkach pandemii. Swoje doświadczenia i poglądy na ten temat przedstawili przedstawiciele praktyki gospodarczej, świata akademickiego oraz administracji.  Dyskusja obejmowała między innymi następujące tematy:

 • Wyzwania pandemii COVID-19 dla branży logistycznej i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach pandemii.
 • Rozwój zrównoważony oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach pandemii COVID-19.
 • Wykorzystanie efektuacji w procesie przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym małych przedsiębiorstw.
 • Przeciwdziałanie gospodarczym i społecznym skutkom pandemii w ramach instrumentu finansowego NextGenerationEU.
 • Ograniczenia aktywności gospodarczej wywołane skutkami pandemii.
 • Pandemia jako stymulator poszukiwania nowych rozwiązań w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi i społecznymi.
 • Prognozowanie zmian w funkcjonowaniu gospodarki po okresie pandemii.

Paneliści:

 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – ekonomistka, specjalistka z dziedziny analizy ekonomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, systemów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego; związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie (SGH), Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;
 • dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki. Prowadzi badania w zakresie zrównoważonego rozwoju, energetyki odnawialnej i prosumenckiej, zarządzania elastycznym popytem oraz rozwoju inteligentnych miast, rozwoju smart grids i systemów inteligentnych, a także Green HRM;
 • dr Izabela Różańska-Bińczyk – adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest praktykiem i badaczem w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualny obszar jej zainteresowań badawczych to głównie green HRM, zrównoważony rozwój oraz najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 • dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki. Kierownik Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce. Specjalizuje się w zarządzaniu logistyką, nowoczesnych technologiach w logistyce, inteligentnej infrastrukturze, elektromobilności i pojazdach autonomicznych, a także w obszarze bezpieczeństwa w transporcie i ochronie zdrowia;
 • dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Prowadzi badania w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, innowacyjności, zarządzania strategicznego oraz green HRM;
 • dr hab. Jarosław Ropęga, prof. UŁ – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości, w tym zastosowania efektuacji w procesie przedsiębiorczym, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz oceny przyczyn niepowodzeń gospodarczych;
 • dr Zofia Sepkowska – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Prezes Zarządu.
 • Mgr Robert Gondzia – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w kierunku Rachunkowość
  i Zarządzanie Finansami, HR & Project Manager, Event Manager, Trener. Zajmuje się projektami od kilkunastu lat, z sukcesem współtworzył, bądź realizował projekty z różnych obszarów, w tym HR, IT, PR, marketingu oraz inwestycyjne;
 • mgr Katarzyna Devavry – magister nauk politycznych (Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, Katowice, Polska, SciencesPo, Paryż, Francja), doradca Jana Olbrychta, posła do Parlamentu Europejskiego, dyrektor biura poselskiego w Parlamencie Europejskim;
 • mgr Marcin Podgórski – członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, aktywny od 25 lat
  na forum organizacji międzynarodowych, ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menedżer międzynarodowych projektów w ramach programów Horyzont 2020.

Co oznacza era Społeczeństwa 5.0? Czy zaawansowane techniki i nowe technologie sprzyjają realizacji celów zrównoważonego rozwoju? Jak komfortowa infrastruktura i inteligentne otoczenie wpływają na stan planety i dobrostan ludzi?

Do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania organizatorzy konferencji SDGLab Society 5.0 zorganizowanej przez Małopolską Strategię Rozwoju Regionalnego SA zaprosili naukowców, ekspertów oraz praktyków z kraju i zagranicy. Konferencja odbyła się 19.11.2020 r.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o robotyzacji społeczeństwa, gospodarce obiegu zamkniętego, green HRM, nowych trendach w zachowaniach społeczeństwa, czy prawach człowieka i konsumenta w erze nowych technologii.

Dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ (Katedra Informatyki) , dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ (Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej) i dr Izabela Różańska-Bińczyk (Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi) uczestniczyli w konferencji w roli prelegentów i zaprezentowali koncepcję Green Human Resources Management (GHRM).

15-16 Dec 2020, subject: Green HRM Practices in Transition Economy: Empirical Evidence from Poland.

Speakers:

– Assoc. Prof. Marek Matejun Associate Professor, Department of Entrepreneurship and Industrial Policy;

– Dr. Izabela Rozanska-Binczyk, Department of Human Resources Management;

– Assoc. Prof. Bozena Ewa Matusiak, Department of Computer Science, Faculty of Management, University of Lodz, Poland.

Wygłoszony inauguracyjny wykład plenarny ( Keynote Plenary Speech) pt. „Green HRM Practices in transition economy: Empirical evidences from Poland” wraz z dr hab. Bożeną Ewą Matusiak, prof. UŁ i dr hab. Markiem Matejunem, prof. UŁ