Skip to content

Inne projekty

Konferencja „Młodzi o klimacie 2022”, EC1 Łódź – Miasto Kultury” Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, Łódź, 09.11.2022 r. Konferencja objęta została honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi oraz patronatem Fundacji WWF Polska. Partnerem merytorycznym wydarzenia był Uniwersytet Łódzki. Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi: Ekologiczna przyszłość organizacji” w którym zespół badawczy w składzie: prof. Bożena Ewa Matusiak, prof. Marek Matejun, dr Izabela Różańska-Bińczyk, jako przedstawiciele Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju Wydziału Zarządzania UŁ przedstawili koncepcję zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (Green HRM) oraz wyniki badań dotyczących oceny gotowości pracowników do stosowania praktyk Green HRM w organizacjach. W panelu wzięli również udział eksperci reprezentujący sferę gospodarczą: p. Maja Ruszkowska-Mazerant i p. Olgierd Neyman prezentując praktyczne przykłady stosowania praktyk Green HRM w swoich firmach oraz przedstawicielki pokolenia C(Z) Fatima Shawesh i Julia Bartosiak z Koła Naukowego „Personalni”, które opowiedziały o oczekiwaniach młodych ludzi dotyczących praktyk proekologicznych w wymarzonym miejscu pracy. Moderatorem dyskusji była dr Marzena Syper-Jędrzejak. Cel Konferencji, czyli stworzenie forum do dyskusji dla młodzieży i ekspertów nad tematyką zmian klimatycznych został zrealizowany. Dziękujemy za udział w wydarzeniu i inspirującą dyskusję.      

Jestem współautorką ogólnouniwersyteckiego projektu „Uwolnij Energię!” (realizowanego w okresie 01.10.2020 r. – 30.09.2022 r.) i „Uwolnij Energię 2.0!” (realizowanego w okresie od 01.10. 2022 r. – 30.09. 2024 r.)

Autorzy projektu:

 • dr Piotr Kędzia – kierownik (Wydział Nauk o Wychowaniu)
 • dr Izabela Różańska-Bińczyk (Wydział Zarządzania)
 • mgr Renata Olender-Bartosik (Centrum Nauki)

Projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki na wsparcie działań promujących sport.  Społeczne znaczenie projektu „Uwolnij Energię!”, wpisuje się w ideę pracy dla dobra ogółu.

Celem zasadniczym projektu jest upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z dwóch obszarów życia społecznego, tj. nauki i sportu. Promocja zdrowego stylu życia jest jednym z podstawowych elementów wdrażania zrównoważonego rozwoju. W ramach wdrażania zrównoważonego rozwoju konieczne jest przystosowanie gospodarki rynkowej do kultury zdrowego stylu życia. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w założeniu przyczynia się do tworzenia takich działań gospodarczych, które sprzyjają prozdrowotnej działalności firm i promowania kultury zdrowego stylu życia.

Projekt „Uwolnij Energię!” skierowany jest do społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego tj. pracowników dydaktyczno-naukowych i kadry administracyjnej. Działania programowe obejmują: prowadzenie treningów biegowych, urządzenie uniwersyteckiej imprezy biegowej.

Cele szczegółowe projektu to:
1. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród pracowników UŁ i ich rodzin.
2. Podniesienie kondycji psychofizycznej uczestników.
3. Wzrost wiedzy i umiejętności pracowników UŁ w zakresie racjonalnego uprawiania aktywności fizycznej, prawidłowej postawy ciała oraz zdrowych nawyków żywieniowych.
4. Pobudzenie integracji środowiska akademickiego.

Wypracowanie określonych efektów projektu będzie możliwe dzięki popularyzowaniu biegania, jako jednej z podstawowych form aktywności ruchowej, znajomości ćwiczeń korekcyjno-terapeutycznych korygujących wady postawy ciała. Do ważnych efektów realizacji działań projektowych można również zaliczyć poprawienie ogólnych parametrów sprawności fizycznej tj. mobilności, siły, wytrzymałości, szybkości, mocy oraz koordynacji ruchowej.

Realizacja projektu jest niezwykle ważna dla społeczności akademickiej UŁ, ale też dla władz Uniwersytetu Łódzkiego – działania promujące zdrowy styl życia wśród społeczności akademickiej oraz nastawione na integrację środowiska akademickiego zwiększą atrakcyjność warunków pracy oraz poziom zadowolenia pracowników.

Warto nadmienić, że idea napisania projektu zrodziła się w 2019 roku podczas wspólnych treningów biegowych przygotowujących pracowników UŁ do corocznego biegu charytatywnego pt. „Business Run” organizowanego w całej Polsce. Wtedy to, uczelnia po raz pierwszy ogłosiła wewnętrzny nabór na drużyny reprezentujące UŁ.

Biegi organizowane w ramach projektu:

 • 15 maja 2022 r. odbył się Bieg Uniwersytetu Łódzkiego „Uwolnij Energię!” pod honorowym patronatem Rektor UŁ prof. Elżbiety Żądzińskiej. Była to już druga edycja biegu przełajowego realizowanego w ramach ogólnouczelnianego projektu „Uwolnij Energię!”. Piknikowa formuła zawodów przyciągnęła szerokie grono pracowników, studentów i sympatyków Uniwersytetu Łódzkiego.

Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy z koszulką, pamiątkowy medal za ukończenie biegu oraz możliwość skorzystania z poczęstunku z grilla. Organizatorzy zadbali także o atrakcje dla dzieci. Do najważniejszych należały: bieg na dystansie ok. 1 km, pokaźnych rozmiarów dmuchana zjeżdżalnia oraz losowanie nagród. Warto podkreślić, że bieg dzieci ukończyło aż 45 dzielnych biegaczek i biegaczy.

Bieg główny został rozegrany na terenie Lasu Łagiewnickiego, na dość wymagającej trasie, której dystans wynosił ok. 5 km. W biegu wzięło udział 165 zawodników.  Podobnie jak w ubiegłym roku klasyfikacja obejmowała kobiety i mężczyzn w kategorii open, pracownik oraz student. Wszystkie osoby, które zajęły miejsce na podium otrzymały również nagrody rzeczowe.

 • 27 czerwca 2021 na terenie Lasu Łagiewnickiego w ramach projektu „Uwolnij Energię!” odbył się jubileuszowy bieg na 75-lecie Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie pikniku sportowego dla całej społeczności Uczelni. Miało szczególny charakter, gdyż wyrażało międzypokoleniową łączność oraz ducha wytrwałości w dobie walki z epidemią. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ.

Bieg główny – 5 km ukończyło 127 osób, a bieg dzieci 46 młodych adeptów sportu. Nagrodzono najlepszych biegaczy i biegaczki w trzech kategoriach, a wszyscy uczestnicy otrzymali m.in. pamiątkową koszulkę oraz medal.

Podczas imprezy panowała przyjazna atmosfera i piękna, słoneczna pogoda. W czasie, której uczestnicy wspólnie biesiadowali, a dzieci sprawdzały wytrzymałość dmuchańców oraz dzielnie walczyły w konkursach o pamiątkowe nagrody związane z Uniwersytetem Łódzkim. Na wszystkich czekał poczęstunek w formie grilla i innych przysmaków.

Wydarzenie odniosło wielki sukces organizacyjny. Już w czasie trwania imprezy wielu uczestników dopytywało czy będzie ono miało charakter cykliczny.

Wyrazy uznania należą się zespołowi organizacyjnemu:

 • dr Piotrowi Kędzi z Wydziału Nauk o Wychowaniu (kierownik projektu)
 • Renacie Olender-Bartosik z Centrum Nauki
 • Dorocie Dębickiej z Działu Kontroli Wewnętrznej i Analiz,
 • dr Izabeli Różańskiej-Bińczyk z Wydziału Zarządzania
 • dr Annie Maszorek-Szymali z Wydziału Nauk o Wychowaniu

 

Webinarium „Zielone wyzwania dla organizacji – porozmawiajmy o Green HRM w praktyce gospodarczej”, 20.04.2021 r. Podczas webinarium szczególna uwaga została zwrócona na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju dla implementacji praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, na rolę tych działań w poprawie wyników środowiskowych przedsiębiorstw, a także na czynniki kształtujące gotowość pracowników do stosowania Green HRM. Spotkanie miało charakter warsztatowy, nastawiony na kształtowanie kompetencji w zakresie stosowania praktyk Green HRM w praktyce gospodarczej. Rozważania zostały uzupełnione najnowszymi wynikami badań przeprowadzonymi przez prelegentów. Prelegenci:
 • dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ
 • dr Izabela Różańska-Bińczyk
 • dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ
Moderatorem dyskusji była dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ – kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WZ UŁ. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w webinarze, za ciekawe pytania i udział w konkursach!  

Posiadam doświadczenie na stanowisku specjalisty – coacha, w projekcie współfinansowanym ze środków EFS w ramach PO KL: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 30.09.2015.

Projekt realizowany był przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w partnerstwie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (działającym przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej), Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim. W ramach projektu zaoferowano szerokie wsparcie zarówno dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla samych jednostek. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania merytoryczne: 1. Modernizacja procesów i technik ZZL w JST; 2. Promocja standardów Kontroli Zarządczej w JST; 3. Wsparcie dla procesów dot. planowania w obszarach funkcjonalnych; 4. Zastosowanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością; 5. Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST; 6. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego.

Celem głównym projektu było lepsze wykonywanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania.

Pracowałam przy realizacji zadania 1: „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego”. Pomoc ekspercka polegała na opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego standardów w zakresie pozyskiwania, oceniania i rozwoju pracowników.