Skip to content

Inne projekty

Wraz z zespołem badawczym prof. Bożeną Ewą Matusiak i prof. Markiem Matejunem przygotowaliśmy webinarium pt. „Zielone wyzwania dla organizacji – porozmawiajmy o Green HRM w praktyce gospodarczej” mające na celu popularyzację koncepcji zielonego zarządzania zasobami ludzkimi (green human resource management). Webinarium odbyło 

Podczas webinarium szczególna uwaga została zwrócona na znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju dla implementacji praktyk zielonego zarządzania zasobami ludzkimi, na rolę tych działań w poprawie wyników środowiskowych przedsiębiorstw, a także na czynniki kształtujące gotowość pracowników do stosowania Green HRM.

Spotkanie miało charakter warsztatowy, nastawiony na kształtowanie kompetencji w zakresie stosowania praktyk Green HRM w praktyce gospodarczej. Rozważania zostały uzupełnione najnowszymi wynikami badań przeprowadzonymi przez prelegentów.

Prelegenci:

  • dr hab. Bożena Ewa Matusiak, prof. UŁ
  • dr Izabela Różańska-Bińczyk
  • dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ

Moderatorem dyskusji była dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ – kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WZ UŁ.

Zachęcam do obejrzenia: https://youtu.be/tX4Jt3Jkii0

Jestem współautorką ogólnouniwersyteckiego projektu „Uwolnij Energię!”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki na wsparcie działań promujących sport. Projekt „Uwolnij Energię” tworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego. Społeczne znaczenie projektu „Uwolnij Energię!”, wpisuje się w doniosłą ideę pracy dla dobra ogółu. Celem zasadniczym projektu jest upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z pogranicza dwóch obszarów życia społecznego, tj. nauki i sportu. Promocja zdrowego stylu życia jest jednym z podstawowych elementów wdrażania zrównoważonego rozwoju. W ramach wdrażania zrównoważonego rozwoju konieczne jest przystosowanie gospodarki rynkowej do kultury zdrowego stylu życia. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w założeniu przyczynia się do tworzenia takich działań gospodarczych, które sprzyjają prozdrowotnej działalności firm i promowania kultury zdrowego stylu życia.

Posiadam doświadczenie na stanowisku specjalisty – coacha, w projekcie współfinansowanym ze środków EFS w ramach PO KL: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Projekt był realizowany przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Celem głównym projektu było lepsze wykonywanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania. Pracowałam przy realizacji zadania 1: „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego”. Pomoc ekspercka polegała na opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego standardów w zakresie pozyskiwania, oceniania i rozwoju pracowników.