Skip to content

Inne projekty

Jestem współautorką ogólnouniwersyteckiego projektu „Uwolnij Energię!”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki na wsparcie działań promujących sport. Projekt „Uwolnij Energię” tworzą pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego. Społeczne znaczenie projektu „Uwolnij Energię!”, wpisuje się w doniosłą ideę pracy dla dobra ogółu. Celem zasadniczym projektu jest upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk z pogranicza dwóch obszarów życia społecznego, tj. nauki i sportu. Promocja zdrowego stylu życia jest jednym z podstawowych elementów wdrażania zrównoważonego rozwoju. W ramach wdrażania zrównoważonego rozwoju konieczne jest przystosowanie gospodarki rynkowej do kultury zdrowego stylu życia. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w założeniu przyczynia się do tworzenia takich działań gospodarczych, które sprzyjają prozdrowotnej działalności firm i promowania kultury zdrowego stylu życia.

Posiadam doświadczenie na stanowisku specjalisty – coacha, w projekcie współfinansowanym ze środków EFS w ramach PO KL: „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego”. Projekt był realizowany przez Uniwersytet Łódzki we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Celem głównym projektu było lepsze wykonywanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia doradczo-eksperckiego służącego modernizacji procesów zarządzania. Pracowałam przy realizacji zadania 1: „Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego”. Pomoc ekspercka polegała na opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego standardów w zakresie pozyskiwania, oceniania i rozwoju pracowników.